top of page

תכנית מס' 1

תכנית מיצגים ראשונה במקלט 209 ברמת אביב, שסימנה את תחילת הפעילות של מקלט 209 כבית לאמנות המיצג, ואת תחילת פעילותם המשותפת של שלושת מקימי העמותה. העבודות בתכנית נוצרו תוך התייחסות לארכיטקטורה ולתנאי הצפייה של המקלט, והתרחשו בזו אחר זו, באזורי המקלט השונים וגם מחוץ לו.

לאחר הצלחת הערב הראשון, הוחלט להמשיך בפעילות. התכנית הוצגה מספר פעמים נוספות במהלך 1988-1989, ופעילות העמותה החלה באופן רשמי, בניהול משותף של שן, רבן וזקהיים. 

מפעילות ראשונה זו שרדו חומרים תיעודיים מעטים בלבד.

 

זמן: 1989-1988

מקום: מקלט 209 ברמת אביב

אמנים משתתפים: דן זקהיים, תמר רבן, ענת שן, עדינה בר-און, יוסי מר חיים

 

bottom of page