top of page

תכנית מס' 3

תכנית מס' 3 נוצרה עבור פסטיבל ישראל 1990. היא הוצגה במקלט של תיאטרון ירושלים ואחר כך המשיכה והוצגה במקלט 209 ברמת אביב. בתכנית זו בחרו זקהיים, רבן ושן להציג את העבודות שיצרו כל אחד בנפרד, בזמן ובמקום משותפים. שלוש העבודות הוצגו בתוך חלל אחד שחולק לשלוש "טריטוריות" פנימיות. מסכים נגללים חשפו והסתירו מדי פעם עבודה זו או אחרת, או את כולן יחד. נוצרה חוויה מורכבת, טריפטיכון של שלושה עולמות פנימיים ואמנותיים שונים, שההצגה המשותפת יצרה ביניהם הקשרים וניגודים פנימיים. הצופים חוו באופן סימולטני את המשותף ואת השונה בעבודות, וגם את מרחב הביניים שנוצר ביניהן.

 

זמן: 1990

מקום: פסטיבל ישראל, תיאטרון ירושלים; מקלט 209 ברמת אביב

אמנים משתתפים: דן זקהיים, ענת שן, תמר רבן

 

 

 

bottom of page